งานจัดซื้อจัดจ้าง  
     
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- อกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 5 /2560  เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่  5 บ้านคุ้งวังวัว  ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัด  นครศรีธรรมราช ตามประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2560
- ประกาศเทศบาลตำบลควนกลางเรื่อง  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ณ หมู่ 5
  บ้านคุ้งวังวัว ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

. ราคากลางซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
. ราคากลาง ลาดยาง ม.3,4
. ราคากลางซ่อมแซมถนน ม.2
.ราคากลางลาดยาง ม.6
อกสารประมูลจ้างด้วยระบบอีเลคตรอนิคส์ ลงวันที่ 22 พ.ย.2559
ประกาศ เมศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.1 บ้านวังวัว ลงวันที่ 22 พ.ย.2559
ประกาศ ข้อมูลและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 11 พ.ย.2559 ดาวน์โหลด
ประกาศ เมศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.1 บ้านวังวัว ลงวันที่ 221 พ.ย.2559
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน ดาวน์โหลด ประกาศลงวันที่  11 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม ดาวน์โหลด ประกาศลงวันที่ 18 เมษายน 2559

ประกาศ รายชื่อผู้เสรนอเคาะราคา ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน ประกาศลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
- 1.ประชาสัมพันธ์-ราคากลาง-3 ดาวน์โหลด
- 2.สำเนาของ ราคากลางโครงการยกระดับถนน-.5-1 ดาวน์โหลด
- 3.สำเนาของ ราคากลางโครงการลอกคลองมวน-ม.3-4-1 ดาวน์โหลด
- 4.สำเนาของ ราคากลางโครงการลอกคลองเสียว-ม.2-3-2 ดาวน์โหลด
- 5.สำเนาของ โครงการขุดลอกสระ-ม.1-1 ดาวน์โหลด
- 6.ประชาสัมพันธ์-ราคากลาง-5 ดาวน์โหลด
- 7.ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด
- 8.สำเนาของ โครงการขุดลอกสระ-ม.4 ดาวน์โหลด
- 9.สำเนาของ โครงการขุดลอกสระ-ม.5 ดาวน์โหลด
- 10.สำเนาของ โครงการขุดลอกสระ-ม.6 ดาวน์โหลด
- 11.โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา ดาวน์โหลด
- 12.สำเนาของ โครงการยกระดับถนน-.5 ดาวน์โหลด
- 13.สำเนาของ โครงการลอกคลองมวน-ม.3-4 ดาวน์โหลด
- 14.สำเนาของ โครงการลอกคลองเสียว-ม.2-3 ดาวน์โหลด
- 15..ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด
- 16.ประกาศ-ขุดลอกคลองมวน ดาวน์โหลด
-17.ประกาศ-ขุดลอกคลองเสียว ดาวน์โหลด
- 18.ประกาศ-ขุดลอกสระน้ำชุมชนหลบภัยปี-31 ดาวน์โหลด
- 19.ประกาศ-ขุดลอกสระบ้านวังวัว ดาวน์โหลด
- 20.ประกาศ-ขุดลอกสระพรุไชยแดง ดาวน์โหลด
- 021.ประกาศ-ขุดลอกห้วยนาหลาก ดาวน์โหลด
- 21.ประกาศ-ขุดลอกสระห้วยออก ดาวน์โหลด
- 22.ประกาศ-ขุดลอกห้วยนาหลาก-1 ดาวน์โหลด
ประกาศ เทศบาลตำบลควนกลาง มีความประสงค์จะจ้างวิธีพิเศษโครงการประปาหมู่บ้านทรงแชมเปน ขนาดใหญ่ จำนวน 5 โครงการ ผู้ใดสนใจให้เข้ามายื่นเสนอราคาได้ ณ เทศบาลตำบลควนกลาง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-354329  -คุณป้อม ผช.พัสดุ
ราคากลาง
- ราคากลางจ้างวิธีพิเศษประปาหมู่บ้านทรงแชมเปน ขนาดใหญ่ ม.2บ้านปากเสียวใต้ download
- ราคากลางจ้างวิธีพิเศษประปาหมู่บ้านทรงแชมเปน ขนาดใหญ่ ม.3บ้านปากเสียว download
- ราคากลางจ้างวิธีพิเศษประปาหมู่บ้านทรงแชมเปน ขนาดใหญ่ ม.4บ้านนามวน download
- ราคากลางจ้างวิธีพิเศษประปาหมู่บ้านทรงแชมเปน ขนาดใหญ่ ม.5บ้านคุ้งวังวัว download
- ราคากลางจ้างวิธีพิเศษประปาหมู่บ้านทรงแชมเปน ขนาดใหญ่ ม.6 บ้านชายทุ่ง  download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558    ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน-โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา หมู่ 1
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายท่อเหลี่ยมห้วยพิปูน หมู่ที่ 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558