เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296 E-mail Address : saraban_05800504@dla.go.th

นางอุไร ว่องสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

080-7175227

นายสำราญ ลับแสง

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

093-6891170

  • วิสัยทัศน์

    “เทศบาลตำบลควนกลางน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพ สนับสนุนการศึกษา สืบสานงานประเพณี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข่าวสารชาวทต.ควนกลาง

กิจกรรมชาวทต.ควนกลาง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 กุมภาพันธ์ 2562

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต.ควนกลาง เราดูแล

6
หมู่
3,953
ประชากร
43.50
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลควนกลาง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)